Кенесарин А. Насаб наме сұлтан Сыдық /Факсимиле, аударма, гылыми тусініктемелер - Ербол Алшынбай / - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. -312 6.

Бұл басылым 1880 жылдары жазылған Ахмет Кенесарыұлының «Насаб наме сұлтан Сыдық» кітабының ңазақ тілінде тұңғыш рет ғылыми өңделген нұсқасы. Басылымға қосымша ретінде 1888 жылы шыққан түпнұсқаның өзі /факсимиле/ және оның қазіргі әріпке түскен мәтіні берілген. Ахмет Кенесарыұлының кітабында баяндалған оқиғалар 1830-1880 жылдарды қамтиды, яғни бұл қазақ тарихының өте ауыр кезеңі. Ахмет сұлтанның бұл еңбегін Мәскеу мемлекеттік тарихи мұражайының мұрағатынан тауып, орысша аудармасымен жарыққа шығарған ғалым И.В. Зайцев. Жазбаны шағатай тілінен аударуда осы факсимиле пайдаланылды.

Кітап тарихшы қауымға және тарихқа қызығушылық білдіретін оқырманға арналған.